Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de besloten vennootschap Van Berlikum Sales BV gevestigd aan de Reactorweg 301 te 3542 AD Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58794476;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Internetsite: https://www.eatgrub.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op alle met de ondernemer aangegane overeenkomsten.
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
5. Door het gebruik van de internetsite van de ondernemer en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
6. De ondernemer is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de consument.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven met betrekking tot een aanbod en de belangrijkste kenmerken van een product worden zo nauwkeurig mogelijk [weer]gegeven of gedaan. De ondernemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument komt tot stand op het moment dat de ondernemer per e-mail een orderbevestiging heeft verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres en wel nadat de consument middels het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij van de ondernemer wenst te ontvangen en deze bestelling via elektronische weg heeft verzonden aan de ondernemer.

Artikel 5 – Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.
2. De consument is de prijs verschuldigd die de ondernemer in haar bevestiging conform artikel 4.1 van deze voorwaarden aan de consument heeft bevestigd.
3. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.

Artikel 6 – Betaling
1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

iDEAL
PayPal
2. In het geval door de ondernemer een betalingstermijn is gesteld geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
3. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De ondernemer is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
4. Bij niet of niet-tijdige betaling door de consument zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
5. Ten laste van de consument komen tevens alle [buiten-] gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de ondernemer, als gevolg van de niet nakoming door de consument van diens [betalings-]verplichtingen heeft moeten maken.
6 In geval van niet-tijdige betaling is de ondernemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of [verdere] levering op te schorten tot het moment waarop de consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
1. Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft de ondernemer ernaar om na betaling van de bestelling de bestelling binnen 3 werkdagen op het door de consument opgegeven afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de consument wordt besteld, zal door de ondernemer worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
3. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de consument.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
1. De Consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
2. Voor overeenkomsten met de consument die op afstand tot stand zijn gekomen, of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kan ontbinden en het product kan retourneren aan de ondernemer en wel binnen veertien [14] kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie [het zogenaamde herroepingsrecht ex artikel 6:230 o BW].
3. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de consument.
4. Indien de consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in lid 2 gebruik heeft gemaakt, dan draagt de ondernemer zorg voor terugbetaling binnen veertien [14] kalenderdagen van het door de consument betaalde.
5. De consument heeft geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop betreffende:
– de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is
verbroken;
– de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met
andere zaken.

Artikel 9 – Overmacht
1. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een [telecommunicatie-]netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van een product gaat op de consument over nadat de consument al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met de ondernemer is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

Artikel 11 – Garantie en aansprakelijkheid
1. Voor het door de ondernemer geleverde product gelden de algemene garantievoorwaarden.
2. De ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de ondernemer. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien de ondernemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of tot het bedrag dat de verzekering van de ondernemer hieromtrent uitkeert.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom
1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 13 – Persoonsgegevens
1. De ondernemer zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van de ondernemer of overeenkomsten gesloten met de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.